کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (17 شهریور)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (17 شهریور)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، فلج مغزی، شکاف لب و کام، اتیسم، کاردرمانی جسمی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger