- -
- -
روان کاو و روان درمانگر، روانشناس بالینی
زمینه‌های کاری: اضطراب و نگرانی، خودشیفته، وسواس، پارانوئید، اعتیاد
تهران، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger