گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی اتیسم، شکاف کام و لب، نقص توجه، اختلالات یادگیری، درمان تاخیر گفتار
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: آسیب عصب و تاندون دست، آسیب مخچه، سوختگی، اختلالات یادگیری، تاخیر حرکتی در کودکان
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
زمینه‌های کاری: آپراکسی، اختلالات تولید گفتار، لکنت(کودکان و بزرگسالان)، اختلالات طیف اتیسم، عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، فلج مغزی، شکاف لب و کام، اتیسم، کاردرمانی جسمی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger