دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، مداخله در بحران های خودکشی، روانکاوی، خانواده درمانگر، روانشناس بالینی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger