دکتر - - (توحید میانی)
دکتر - - (توحید میانی)
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: کشیدن دندان کودک، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری، روکش دندان شیری، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ
اصفهان، -
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger