مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: انجام غربالگری پستان، خدمات مامای همراه، معاینه پرده بکارت و صدور گواهی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی سرچ دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger